decksinjibrish_lg.jpg
#1 - #5
#1 - #5

skate decks, urethane, transparent candy gold die 

2014

#6 - #10
#6 - #10

skate decks, urethane, transparent candy gold die 

2014

candystore.png
Lisa Solberg for Jiberish "Candy" custom skate decks
decksinjibrish_lg.jpg
#1 - #5
#6 - #10
candystore.png
Lisa Solberg for Jiberish "Candy" custom skate decks
#1 - #5

skate decks, urethane, transparent candy gold die 

2014

#6 - #10

skate decks, urethane, transparent candy gold die 

2014

Lisa Solberg for Jiberish "Candy" custom skate decks
show thumbnails